Walne Zebranie Członków 11.06.2016

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 11 czerwca 2016 o godzinie 16:00 w Warszawie w “Owocnym miejscu” przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. W przypadku braku kworum drugim terminem Walnego Zebrania jest sobota, Krochmalna 4/28 lok. 26 o godzinie 16:30.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności zarządu za okres od 16 maja do 31 grudnia 2015
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015
7. Wystąpienie przedstawiciela Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu.
8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2016 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za rok 2015
– Uchwała nr 2/ 2016 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi
– Uchwała nr 3/ 2016 w sprawie rozliczenia wyniku finansowego za rok 2015
– Uchwała nr 4/2016 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
9. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
10. Rozważenie rozszerzenia działalności Stowarzyszenia o działalność gospodarczą
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania