Walne Zebranie Członków 29.06.2017 r.

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. o godzinie 18:00 w Warszawie przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

W przypadku braku kworum drugim terminem Walnego Zebrania jest czwartek, dnia 29 czerwca 2017 r. godzina 18:30 przy ul. Noskowskiego 16 m 66.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu.
8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016
– Uchwała nr 2/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2016
– Uchwała nr 3/ 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2016
– Uchwała nr 4/2017 w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia
9. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
10. Sprawy różne, wolne wnioski
11. Zamknięcie Zebrania.