Walne Zebranie Członków – 23.06.2018

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 23 czerwca 2018 r. o godzinie 11:15 w Warszawie przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

W przypadku braku kworum (kworum tzn. połowa ogólnej liczby członków zwyczajnych –  § 28 Statutu Stowarzyszenia) drugim terminem Walnego Zebrania jest sobota, dnia 23 czerwca 2018 r.  godzina 11:45 przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
   2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
   3. Zatwierdzenie porządku obrad
   4. Wybór komisji skrutacyjnej
   5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.
   7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
   8. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
    – Uchwała nr 1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
    – Uchwała nr 2/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2017
    – Uchwała nr 3/ 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2017
    – Uchwała nr 4/2018 w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia GLE-Polska do Polskiej Federacji Psychoterapii
   1. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
   2. Sprawy różne, wolne wnioski
   3. Zamknięcie Zebrania