Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków – 15.06.2019

Zarząd Stowarzyszenia Psychoterapii Egzystencjalnej GLE-Polska zwołuje sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków.
Walne Zebranie odbędzie się w sobotę, dnia 15 czerwca 2019 r. przy ul. Krochmalnej 4/28 lok. 26, w I terminie o godz.10:30, w II terminie o godz. 11:00.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta
3. Zatwierdzenie porządku obrad
4. Wybór komisji skrutacyjnej
5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
6. Podsumowanie działalności zarządu w okresie pełnej kadencji od 15 maja 2015 do 15 czerwca 2019.
7. Przedstawienie sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.
8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. Ocena działalności Zarządu
9. Przedstawienie propozycji i przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
– Uchwała nr 1/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018
– Uchwała nr 2/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za rok 2018
– Uchwała nr 3/ 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Komisji Rewizyjnej za rok 2018
– Uchwała nr 4/2019 w sprawie wyboru nowych władz stowarzyszenia (zarządu i komisji rewizyjnej)
– Uchwała nr 5/2019 w sprawie zmiany siedziby Stowarzyszenia GLE-Polska
10. Omówienie bieżących spraw Stowarzyszenia
11. Sprawy różne, wolne wnioski
12. Zamknięcie Zebrania