PROGRAM

I. Wprowadzenie do Analizy Egzystencjalnej

1. Czym jest Analiza Egzystencjalna (AE) i logoterapia (LT)?

– podstawy teoretyczne, pojęcie życia z wewnętrzną zgodą, obszary zastosowań, strukturalny model AE, związek AE z LT.

2. Podstawy teorii egzystencjalnej i sytuacji dialogowej.

3. Powstanie i rozwój AE i LT

4. Cele szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie Analizy Egzystencjalnej.

5. Filozoficzne tło AE i specyficzne obszary zastosowań AE.

6. Pojęcie zrozumienia i wyjaśnienia w psychoterapii.

7. Stosowane Testy Psychometryczne.

8. Podstawy trójwymiarowej antropologii Victora Frankla.

9. Zagadnienie problemu i adekwatnej pomocy.

10. Wstęp do teorii fundamentalnych motywacji.

 

II Teoria motywacji w Analizie Egzystencjalnej

1. Sens pomagania i podstawowe motywacje do pomagania.

2. Przegląd teorii motywacji.

3. Noodynamika a psychodynamika.

4. Cztery podstawowe motywacje egzystencjalne i ich implikacje: przegląd fundamentalnych osobowo-egzystencjalnych motywacji (FM).

 

III Pierwsza Fundamentalna Motywacja (1. FM): Horyzont świata i osobowe zaufanie

1. Zagadnienie Bycia-tu jako podstawowe zadanie egzystencji.

2. Świat jako przeszkoda dla motywacji w AE.

3. Pojęcie akceptacji w AE.

4. Warunki wstępne dla akceptacji.

5. Zaufanie, odwaga; dialogowe ćwiczenie zaufania.

6. Relacja z własnym ciałem.

7. Fundamentalne zaufanie, podstawowe zaufanie, fundamenty egzystencji.

8. Zagadnienia powiązane: spokój, prawda, wierność, siła, nadzieja, wiara.

9. Fenomenologia.

 

IV Druga Fundamentalna Motywacja (2. FM): Życie i osobiste relacje

1. Odczuwanie wartości i pragnień jako podstawowe zadanie życia.

2. Pojęcie hamowania życia w AE.

3. Pojęcie intymności w AE (pragnienie relacji).

4. Warunki wstępne dla intymności.

5. Pojęcie wartości, głodu życia.

6. Emocje w odniesieniu do drugiej fundamentalnej motywacji.

7. Pojęcie fundamentalnej wartości, fundamentalnej relacji i wartości życia.

8. Zagadnienia powiązane: miłość, samoakceptacja, radość, przyjemność.

 

V Trzecia Fundamentalna Motywacja (3. FM): Społeczeństwo i osobowe Ja

1.Zagadnienie bycia sobą i pozwolenie na bycie sobą jako podstawowe zadanie osoby.

2. Pojęcie utraconego Ja w AE.

3. Pojęcie wartościowania.

4. Warunki wstępne dla poczucia własnej wartości.

5. Etyka, superego / publiczne ego.

6. Bycie osobą, samodystansowanie się, samotranscendencja.

7. Poczucie własnej wartości, autentyczność, sumienie.

8. Zagadnienia powiązane: spędzanie czas wolnego, szacunek, godność.

 

VI Czwarta Fundamentalna Motywacja (4. FM): Czas i sens egzystencjalny

1. Czas i zobowiązania jako pytania o sens egzystencji.

2. Przeszkody w realizacji 4 FM i utrata sensu.

3. Pojęcie przewrotu egzystencjalnego: bycie otwartym na spotkanie.

4. Warunki wstępne dla przewrotu egzystencjalnego.

5. Pojęcie zaangażowania w AE; Metoda Wzmacniania Woli.

6. Zagadnienie odnajdywania sensu – interwencja w kryzysie, Metoda Zmiany Nastawienia.

7. Pojęcie egzystencji, satysfakcji, rozwoju.

8. Zagadnienia powiązane: religijność, cel, wyznaczenie celów, egzystencjalna pustka.

 

VII Relacja terapeutyczna i terapeutyczny dialog

1. Setting terapeutyczny.

2. Relacja terapeutyczna w AE, relacja – spotkanie.

3. Prowadzenie dialogu – terapeutyczny dialog i radzenie sobie z oporem.

4. Pojęcie terapii, poradnictwa psychologicznego i towarzyszenia.

 

VIII Lęk, fobia, panika, kompulsje; lękowe zaburzenie osobowości

1. Nozologia i psychopatologia.

2. Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

3. Etiologia, dynamika i rodzaje lęku.

4. Rozumienie lęku w Analizie Egzystencjalnej.

5. Osobowość lękowa.

6. Profilaktyka.

7. Terapia lęku i specyficzne techniki.

 

IX Depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, depresyjne zaburzenie osobowości

1. Nozologia i psychopatologia.

2. Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

3. Etiologia, dynamika i rodzaje depresji.

4. Rozumienie depresji w Analizie Egzystencjalnej.

5. Osobowość depresyjna.

6. Profilaktyka.

7. Terapia depresji i specyficzne techniki.

 

X Histeria, zaburzenia somatyczne, histrioniczne zaburzenie osobowości

1. Nozologia i psychopatologia.

2. Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

3. Etiologia, dynamika i rodzaje histerii.

4. Rozumienie histerii w Analizie Egzystencjalnej.

5. Histrioniczne zaburzenie osobowości.

6. Profilaktyka.

7. Terapia histerii i specyficzne techniki.

 

XI Inne zaburzenia osobowości (narcystyczne i borderline)

1. Nozologia i psychopatologia.

2. Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

3. Etiologia, dynamika i rodzaje zaburzeń osobowości.

4. Rozumienie zaburzeń osobowości w Analizie Egzystencjalnej.

5. Specyficzna terapia i specyficzne techniki.

 

XII Schizofrenia, psychozy i paranoja

1. Nozologia i psychopatologia.

2. Fenomenologia i doświadczenie osobiste.

3. Etiologia, dynamika i rodzaje psychoz.

4. Rozumienie psychoz w Analizie Egzystencjalnej.

5. Specyficzna terapia i specyficzne techniki.

XIV Inne zaburzenia

1. Uzależnienia.

2. Zaburzenia odżywiania.

3. Zaburzenia somatyczne (psychosomatyczne).

4. Zaburzenia seksualne.

 

XVI Zagadnienia ogólne w części klinicznej szkolenia

1. Diagnoza w Analizie Egzystencjalnej.

2. Zdrowie – choroba: psychopatologia w Analizie Egzystencjalnej.

3. Neurozy – psychozy – zaburzenia osobowości.

4. Badania nad skutecznością psychoterapii.